Wednesday, October 12, 2016

Lyrics of "Sita kalyana vaibhogame"

శంకరాభరణము - ఖండలఘువు

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే
రామ కళ్యాణ వైభోగమే  || సీతా || 

పవనజ స్తుతి పాత్ర పావన చరిత్ర
రవిసోమ వరనేత్ర రమణీయ గాత్ర  || సీతా || 

చరణము
భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల
భుక్తి ముక్తిద లీల భూదేవ పాల  || సీతా || 

చరణము
పామరా సురభీమ పరిపూర్ణ కామ
శ్యామ జగదభిరామ సాకేతధామ  || సీతా || 

చరణము
సర్వలోకాధార సమరైక ధీర
గర్వమానసదూర కనకాగ ధీర  || సీతా || 

చరణము
నిగమాగమ విహార నిరుపమ శరీర
నగధ రాఘ విదార నత లోకాధార  || సీతా || 

చరణము
పరమేశనుత గీత భవజలధి పోత
తరణికుల సంజాత త్యాగరాజనుత  || సీతా || 

seetaa kaLyaaNa vaibhOgamae
raama kaLyaaNa vaibhOgamae | | seetaa | |

pavanaja stuti paatra paavana charitra
ravisOma varanaetra ramaNeeya gaatra | | seetaa | |

charaNamu 1 
bhaktajana paripaala bharita Sarajaala
bhukti muktida leela bhoodaeva paala | | seetaa | |

charaNamu 2 
paamaraa surabheema paripoorNa kaama
Syaama jagadabhiraama saakaetadhaama | | seetaa | |

charaNamu 3 
sarvalOkaadhaara samaraika dheera
garvamaanasadoora kanakaaga dheera | | seetaa | |

charaNamu 4 
nigamaagama vihaara nirupama Sareera
nagadha raagha vidaara nata lOkaadhaara | | seetaa | |

charaNamu 5 
paramaeSanuta geeta bhavajaladhi pOta
taraNikula saMjaata tyaagaraajanuta | | seetaa | |

[Tyagaraju (త్యాగయ్య) was a great bilingual scholar. He learnt both Telugu and Sanskrit as a kid. His songs are replete with words and phrases borrowed from the twin languages. He could also coin new phrases with his linguistic skills. Therefore we should not distort or modify his original songs with our limited knowledge. Plenty of errors, typos, and transliteration distortions abound on the Internet and even in printed books regarding his Carnatic song lyrics. The disciplined singer is forewarned to look out for such avoidable mistakes and pitfalls. If you substitute soft 'da' for the aspirated 'dha', the meaning changes. In Sanskrit language even a single letter conveys meaning. Much of the profound meaning and feeling goes out of the window if you do not sing these songs faithfully with perfect diction. When properly sung, Carnatic songs produce unbelievable effects - both the body and soul become peaceful through the cool vibrations of sound. There are many instances where such soul-stirring music has produced beneficial effects to people. English transliteration is generated by Lekhini.] 

Saturday, September 24, 2016

Autumn's Debut (English Translation of శిశిరాగమనము)

Autumn's Debut

It’s coming, the Fall
Coming slowly without a stir
Still her brother isn’t ready
With flute, horn, and the brass
Nor is the caravan of colors ready
Yet
Poets like me
Have seen, nay observed
Your beauties, your enchanting grace
Your shy glances
Yesterday
While returning from the walk
Noticed two tiny silky feathers –
Have the migratory birds started already?
One red maple tree
Turned rouge all over
Won’t it? After all her lover has
Kissed, kissed underneath the blanket
Through the long chilly night
Come my darling
My Gandharva maiden
Blossomed in my sweet dreams
How lucky! What a fortune
No, I don’t feel bad
Missing the Blue Jay of Godavari
Yesterday
A Blue Bird cooed looking at me –
It was calling with a graceful crown
Calling his affectionate mate
“Ti, titi, titi”
Where have they all gone?
All our black, gray, and red
Bushy squirrels?
Now they’re munching on the walnuts
Screeching in between. I too teased
Them with my calls giving ‘em company
No, I did not see the Annapurna peak
Did not climb the Nanga-parbat
Did not fly to the Kailas
All the beauties and majestic graces
Came to me. Now for the coming Dussera
Mums, colorful chrysanthemums would be everywhere
Come, my nature maiden – I’ll decorate you
From head to toe, beckon your brother
The Northern Wind
Let him rise from the North Pole
I’ll pull out my Kashmir shawl
And the tufted woolen cap!
© 2016 t v rao


(The original Telugu poem was penned on September 15, 2016. September 22nd is the official start of autumn here.)

Thursday, September 22, 2016

శిశిరాగమనము

శిశిరాగమనము

శిశిరం వస్తోంది
వస్తోంది చల్ల చల్లగా, చడీ చప్పుడు లేకుండా
ఇంకా వాళ్ళ అన్నయ్య
సన్నాయి బాకాలు శ్రుతి చేసుకోలేదు
ముస్తాబుకి రంగుల బండి రాలేదు
కాని నాలంటి కవులు
చూచారు, లేదు గమనించారు
నీ అందచందాలు, నీ ముగ్ధ మనోహర  
లావణ్యం, నీ దొంగ చూపులు
నిన్న వాహ్యాళినుంచి వస్తుంటే
రెండు చిన్ని చిన్ని ముద్దు ముద్దు  
పట్టు ఈకలు కనిపించాయి -
ఆప్పుడే ప్రవాస పక్షులు బయలు దేరాయా?
ఒక ఎఱ్ఱ మేపల్ చెట్టంతా
కందిపోయింది! పోదా మరి
వాళ్ళాయన రాత్రంతా ముద్దాడితే?
అందులోనూ చలి దుప్పట్లో దూరి దూరి
రావోయి
నా ప్రియాతి ప్రియ
సుందర స్వప్న గాంధర్వ బాల
ఏమి అదృష్టం ఏమి భాగ్యము
గోదారి పాలపిట్ట లేదని బాధ లేదు
నిన్న నీలపిట్ట కూసింది నన్ను చూచి -
మంచి ఠీవిగా కిరీటంతో
పిలుస్తోంది వాళ్ళ రాగాల చెలికత్తెని
“తీ, తీతి, తీతి
మధ్యన ఎక్కడికి పోయాయి
మా ఉడుతలు?
మా నల్ల, బూడిద, ఎఱ్ఱ బొద్దు ఉడుతలు?
ఇప్పుడు మస్తుగ అక్రోటులు మెక్కుతున్నాయి
కీ కీ అని అరుస్తూ. నేను కూడా అరిచాను
వాటికి తోడుగా
అన్నపూర్ణ శిఖరాగ్రము చూడలేదు
నంగాపర్బత్ ఎక్కలేదు
కైలాసమునకు ఎగరలేదు - అన్ని అందాలు సొగసులూ
నా దగ్గరకు వచ్చాయి. ఇంక మా దసరాకు
చేమంతి పూలే పూలు, రా నా
ముద్దుల ప్రకృతి బాల - ఇక నిన్ను 
సింగారిస్తా ఆపాదమస్తకము,
రమ్మను మీ ప్రభంజన సోదరుని
కదలమను ఉత్తర ధృవం నుంచి 
తీస్తాను నా కశ్మీరు శాలువా
ఉన్ని కుచ్చుల టోపీ

© 2016 తె. వె. రావు  

Wednesday, July 6, 2016

Lyrics of "tane tane" Telugu Song with Translation

తానె తానే యిందరి గురుడు | సానబట్టిన భోగి జ్ఞాన యోగి
అపరిమితములైన యజ్ఞాలు వడిజేయ | బ్రపన్నులకు బుద్ధి పచరించి|
తపముగా ఫల పరిత్యాగము సేయించు | కపురుల గరిమల కర్మయోగి ||

అన్నిచేత(ల)లును బ్రహ్మార్పణవిధి జేయ | మన్నించు బుద్ధులను మరుగజెప్పి |
ఉన్నతపదమున కొనరంగ గరుణించు | పన్నగశయనుడే బ్రహ్మయోగి ||

తనరగ కపిలుడై దత్తాత్రేయుడై | ఘనమైన మహిమ శ్రీ వేంకటరాయడై |
ఒనరగ సంసార యోగము కృపసేయు | అనిమిష గతులను అభ్యాసయోగి ||

Lyrics: Annamacharya (1408 - 1503)

Annamayya’s birth anniversary fell on May 21st this year, as the day aligns with the Hindu (Telugu lunar) calendar’s vaisakha suddha purnima (Full moon day in Spring). I came to know about this marvelous composition while listening to Brahmasri Chaganti's discourses. Sri Garimella Balakrishna Prasad has 
rendered it exquisitely, highlighting both the feeling and profound meaning. I have followed my heart in translating this musical piece, hope my elder brother (rather ఆంధ్ర పద కవితా పితామహా, అంటే మా పెద తాత గారు!) Annamayya will kindly pardon me, if any infidelity has crept in.

He
He, alone is the real Guru for all
He revels in supreme luxuries
(Equally) He is at ease as a great wise Yogi

He spreads intelligence among
His refugees 
Who do endless actions (yajna)
And totally sacrifice the fruits (of action)
He is the great graceful Karma-Yogi
Amidst such selfless people

(He) Hides all inappropriate thoughts
That prevent (excuse) submitting all acts (actions)
To the Brahman
He gracefully gives higher (exalted) positions
He is the Brahma-yogi, who sleeps on
The Adi-Sesha

Excelling as Kapila, as Dattatreya
and as Lord Venkateswara,
The One with great miraculous power
He deftly bestows the skill to maneuver  the world
(of bondage)
and He is skilled at the ways of celestials © 2016 తె. వెం.రావు   

Saturday, May 21, 2016

Lyrics of "Madhuramu Siva mantram" Song

Singer: Ghantasala
Film: Kalahasthi Mahatyam
Lyrics: Tholeti

మధురము శివ మంత్రం
మహిలో మరువకే మనసా
ఇహ పర సాధనమే నరులకు
సురుచిర తారకమే 

ఆగమ సంచారా
నా స్వాగతమిదిగొనుమా
భావజ సంహారా
నన్ను కావగ రావయ్యా

పాలను ముంచెదవో...  
మున్నీటను ముంచెదవో
భారము నీదయ్యా
పాదము విడనయ్యా
నీపాదము విడనయ్యా  

జయహే సర్వేశా
సతి శాంభవి ప్రాణేశా
కారుణ్య గుణసాగరా
శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా నన్ను కాపాడవా శంకరా    

madhuramu Siva mantram
mahilO maruvakE O manasaa
iha para saadhanamE, E E
iha para saadhanamE narulaku
suruchira taarakamE 

aagama sanchaaraa
naa swaagatamidigonumaa
bhaavaja saMhaaraa
nannu kaavaga raavayyaa

paalanu munchedavO...O O 
munniiTanu munchedavO
bhaaramu niidayyaa
paadamu viDanayyaa
niipaadamu viDanayyaa  

jayahE sarvESaa
sati Saambhavi praaNESaa
kaaruNya guNasaagaraa
Srii kaaLahastiiSwaraa nannu kaapaaDavaa Sankaraa 

(Sri Tholeti Venkata Reddy produced excellent lyrics for this superb devotional movie. I've come to appreciate this song only recently; as it was not included in my little book of Ghantasala's Songs, my meagre repertoire remained deficient of Saivite music. If I have to say anything about learning music, it is this: just focus on the emotion, everything else will fall into its place. If you can master the two principal "rasas", the sringara and bhakti, that's enough. All other shades of emotion will come naturally. Ghantasala is a great master, even today one can learn a lot by just listening to his songs. This song is not an easy one to learn. But it encapsulates very beautifully the essence of Siva and His compassion.) 


Monday, April 4, 2016

Translation of "Nivu Chuse Chupulo" Telugu Song

How many meanings abound
In your look –
The look you fling at me                                           (He)
How many heavens are there
In (your) full embrace                                               (She)

With the wafting floral scents
The worlds have thrilled (swooned)
When the ancal plays (in the wind)
The beauties peep through…                                  (He)
Beauties are for you to feast upon
And those feasts are your favorite things                (She)

When the
Breeze flows away
Playing sehnai songs
Then I fall upon you in a trance                              (She)
Let us play swing in the distant
Blue blue clouds                                                      (He)

Let the time stop
Let this joy continue                                                (He)
Let us forget the world
Let the heart melt away
Let us reach the distant lands
Today

[I’ve come to appreciate Dasarathi’s poetry mostly through his movie songs. In India, there is a wrong perception about “poetry” among intellectuals. Some academic scholars and critics have sidelined exquisite movie lyrics (songs) and bhakti poetry into a lesser class of literature. But if we go by the simple dictum, namely that  “any poem that touches your heart or makes demands on your intellect is a good poem” then definitely there is plenty of excellent poetry in Dasarathi’s writings. The last stanza in this song encapsulates very intense joy, a joy known only to true lovers and artists.  Here in this instance the poet communicates to us the three most essential things in life: time, joy, and a soft heart (a heightened emotional state1 that is common to romance and bhakti). In such a state, it is not a big crime if we momentarily suspend the external world and its worries. Let us enjoy this melodious song sung by P. B. Srinivas and L. R. Eswari. The female vocalist is an incomparable singer with her signature lilting vibrant voice, controlled vibrato, and her masterly utterance of the difficult vowel (O). The choreography and dance of the actress also deserves praise. And of course, how can we ignore the excellent music of Vedha? I might have taken a bit of liberty in the translation, just a phrase may be.]


1. See the classic (Sanskrit) work on aesthetics “Bhakti Rasayanamu” by Madhusudana Saraswati. The Telugu translation by Prof. P.S. Sastri is available at Kanchi Kamakoti website: http://www.kamakoti.org/telugu/30/index.htm

Copyright 2016 by the author

Friday, March 11, 2016

Niivu ChusE Chupulo - Telugu Lyrics

Film: Ame Evaru   Music: Vedha
Lyrics: Dasarathi   Singers: P.B. Srinivas and L. R. Eswari

నీవు చూసే చూపులో ఎన్నెన్ని అర్ధాలు ఉన్నవో
నిండు కౌగిలి నీడలో ఎన్నెన్ని స్వర్గాలు ఉన్నవో

పూల గాలి వీచెలే, లోకాలు పొంగి పోయెలే
పైట ఆట లాడెనో, అందాలు తొంగి చూచెనో
అందాలు నీకు విందులూ, విందులే పసందులూ


గాలి వీచి పోవునో, సన్నాయి పాట పాడునో
నేను తూలి పోదునో, నీపైన వాలి పోదునో
నీలి నీలి నింగిలో, ఉయ్యాల లూగు దాములే
నీలి నీలి నింగిలో 

కాలమాగి పోవలే, హాయి సాగి పోవలే
జగము మరచి పోవలే, మనసు కరిగి పోవలే
దూర దూర తీరము, ఈనాడు చేరుదాములే

niivu chuusE chuupulO ennenni ardhaalu unnavO
ninDu kaugili niiDalO ennenni swargaalu unnavO

puula gaali viichelE, lOkaalu pongi pOyelE
paiTa aaTa laaDenO, andaalu tongi chuuchenO
andaalu niiku vinduluu, aa vindulE pasanduluu

gaali viichi pOvunO, sannaayi paaTa paaDunO
nEnu tuuli pOdunO, niipaina vaali pOdunO
niili niili ningilO, uyyaala luugu daamulE
niili niili ningilO 

kaalamaagi pOvalE, ii haayi saagi pOvalE
jagamu marachi pOvalE, manasu karigi pOvalE

duura duura tiiramu, iinaaDu chErudaamulE

(English translation will be given in the next post.)